Links

Wikipedia 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ids_Willemsma

Uitgeverij De Kunst / boek Ids Willemsma
http://www.uitgeverijdekunst.nl/homepage/Ids+Willemsma

Fries Museum / Fryske Topstikken
http://www.friesmuseum.nl/het-museum/collectie/friese-topstukken/ids-willemsma

Foto’s eksposysje Broeretsjerke, Boalsert
www.dynftp.nl/ids_willemsma_broerekerk/

Video’s

Noorderleech – gedicht: http://www.youtube.com/watch?v=SYBl8SmZf_w

On ice (Sacha Barraud) http://vimeo.com/29769164

Portret (Jeroen Deen): https://youtu.be/72r4xBUvT-c 

Houten klapredens (Omrop Fryslân): http://www.youtube.com/watch?v=S5ScRkk08b4