Snein 16 juny

Sneintemoarn wekker mei hurde wyn, te hurd om te silen. Derom mar mei Foekjebyld oan it wurk west.

Om 4 ûre fuort riden nei Terherne. Earst noch by de bisteboel langswest. De ka-en ha de dowetille ynnaam, en ik seach der 3 jongen al grut yn om heisterjen. De Sineeske guos sit op in pear aaijen te brieden. De dôwen ha wer in net om oan te sjen moai jong!

20130616_113645 20130616_11375120130616_11392320130616_114112

 

Underweis nei Terherne ha we noch efkes mei Jeen van den Berg praten, dy stie by Jorrit Bergsma foar. Eartiids siet ik by Jeen yn’e klasse. We ha altiid best kinnen, sei Jeen, nea problemen hân, en ik sjoch dy ek noch wol ris op Thialf.

20130616_160709

 

Doe op nei Terherne, en mei fol túch de Poel op. Sjaklyn hie de blierren hast yn’e hannen, it wetter stie somtiden op it foardek. Letter belúne it wat, en ha we noch hurdsyld mei in kollega. Dit is gjin party, sei myn Limburgse Fryske fokkeniste. We ha oant 9.30 ûre syld, hearlike lytse fekânsje hân.