Sneon 15 juny

Sneontemoarn soe ik te fytsen sa as meastal, sa’n 100-150 km. Mar it reinde hjir sa, dat ik bin fierder gong mei de hoeklasken fan de Foekjeskonk. Oant in ûre as 3, doe kaam de sinne en de hurde wyn en bin ik nei Hallum fytst, doe de Seedyk op en tsjin de stoarmêftige wyn yn nei Harns.

By Jouke en Hanneke yn Frentsjer kofje hân, dat foel der hiel bêst yn. It wie der gesellich, mei bêrn en pakesizzers, dat ik gie der frij let wer wei, mei drekst in bui op’e kop en letter noch ris ien. Mar de wyn wie êfter my, en op in stuit fietste ik 50 km per ûre, mar net sa lang hear, meast sa’n ± 35 km. Let iten sean en fierstente let op bêd.