Tongersdei 13 juny

Earst mar wer laskje en takelje oan it Foekjemonumint. Om 12 ûre hinne kontakt hân mei Huib Nieuwenhuis oer útstalling Belvédère. Han wol graach dat ik earder kom, omt hy ± 2 ûre fuort moat. Op de Basso bin ik der hinne gien.

Alles hong en stie al op syn plak. 4 tekeningen en 2 grutte reliëfs van 2500 x 1250, de swarte moanne, 3 skaalmodellen en it flierbyld út 1976. Ik bin benijd hoe as der op reageerd wurdt.

Yn’e wyn op wer werom, oer Aldeboarn by Sjaklyn poeiermolke dronken en yn de motrein wer nei Easterwierrum. 65 km fytst hjoed.