Fakânsje

Sneontemoarn efkes foar 5 ûre wurd ik wekker. Meitsje rooibostee, smar broadsjes en set fyts en tassen klear. Cor is der om 5.45, we lade de brot yn de auto en ride om goed 6 ûre fuort. Rjoching Hearrenfean, langs it simmeriis en binne om in ûre as 2 yn Ulm. Noch sa’n 300 km hjoed.

Ribbels yn de wite strepen op’e dyk meitsje in soard lawaai troch de bânnen, dat is om de TomTom-juffer wekker te meitsje; se ferjit ús somtiden.