Sneon, 25 maaije

Hjoed mei Cor, myn fietsmaat te karkjen west. Earst nei Frentsjer, by Harns, dan langs de Koehool en Westhoek nei Ald Syl. Underweis Ynze de fiskboer tsjinkaam, en by Paulien Ploeger foar hûs in sâlte herring iten. Doe op nei Ald Syl, Alde Leije en Ljouwert. Doe Wergea, de Iepen Dei besjoen by Jacqueline en Jolande. Sa nei Grou, Akkrum en Easterwierrum, mei mekoar 117 km.

Yn Akkrum droege woarst helle en karbonades. Wat ha we lekker iten! Mei túnbeane, parkes, reade biten en rys. Letter kwark nei.