Maandelijks archief: juli 2013

Fakânsje

Sneontemoarn efkes foar 5 ûre wurd ik wekker. Meitsje rooibostee, smar broadsjes en set fyts en tassen klear. Cor is der om 5.45, we lade de brot yn de auto en ride om goed 6 ûre fuort. Rjoching Hearrenfean, langs it simmeriis en binne om in ûre as 2 yn Ulm. Noch sa’n 300 km hjoed.

Ribbels yn de wite strepen op’e dyk meitsje in soard lawaai troch de bânnen, dat is om de TomTom-juffer wekker te meitsje; se ferjit ús somtiden.

Tongersdei 20 juny

Wekker wurde. Hûnen útlitte. Bôle en tee.

En slypje mar! Oant 10.15 ta, en dan is de lange skonk nei it skuorjen hielendal ôf! Kofje sette, Joost komt sa en dêrnei efkes mei de L-skonk oan it bûgen. No, efkes; ferjit dat mar, de bûgline dy’t ik makke ha is eins net djip genôch, dat it koarte stik gjit bol stean. Yn de langsrjochting hie ik al in stik koker fan 100 x 60 x 6 mei klemmen fêst set, mar yn de dwersrjochting ha ik noch in pear hiele swiere U-profile – fersterke mei plaat as koker – om tsjintsjinst te dwaan as ferlengde heftruck-leppels. Boppe hiel swier klemt en onder mei in kettinglask fêstset, oan de ûnderein fan de skonk. Mei in 4 tons ketting oan de bovenloopskraan fêstkoppele en dan mar heise en de de heftruck brûke om te lûken. As de boel ‘heaks’ stiet kinne alle klemmen en lasken wer loskeppele, mar bin je mei brânen en al wol 4 ûren fierder!

Woansdei 19 juny

Al betiid oan it laskje en slypje fan de êfterkant fan de Foekjeskonk. Der moat noch 10 meter, dan is dit element hielendal klear!

Om in oere as 10 kaam Ronnie, de Muse-skilder mei de bretels. Ik hie him juster op de racefyts êfterop riden by in krusing, hy hie foarrang en ik herkende him. In praatsje dat ik ek wol ris wat makke; hy soe op de komputer sjen, en fan’e moarn dêr wie hy al. Ik hie hjoed net folle tiid, want aanst komme hjir de skoalbêrn op exkursje.

Dat wie best leuk. Se wisten oer it generaal goed wêr ik mei dwaande wie, se hiene goed lústere en it wie ek goed útlein. Mei elkoar ha de bêrn, sa’n lytse 20 stiks, de 2e grounplaat fan it Foekjemonumint omtakele, ± 750 kg, yn twa groepkes jonges en famkes. It gie prachtig en se foune it hiel moai om te dwaan!

20130619_114247