Auteursarchief: Ids Willemsma

Snein, 26 maaije

Snein hurde wyn en ferrekte kâld. Hjoed net syld, mar wurke oan Foekje; wer 5 ribben der op setten en wat rânen ôflaske mei Jetse.

Joun spaghetti makke. Bio-iten, dat is foar elitairen, seit de fuorman fan Monsanto. Gehakt mei sjampions, daslook, look-sûnder-look, it restje túnbeane, woartels, seldery en oare krûdery fan ‘e tún. Slaat fan tomaat, komkommer, reade byt, sjalot en looksoarten.

Elitair net?

Sneon, 25 maaije

Hjoed mei Cor, myn fietsmaat te karkjen west. Earst nei Frentsjer, by Harns, dan langs de Koehool en Westhoek nei Ald Syl. Underweis Ynze de fiskboer tsjinkaam, en by Paulien Ploeger foar hûs in sâlte herring iten. Doe op nei Ald Syl, Alde Leije en Ljouwert. Doe Wergea, de Iepen Dei besjoen by Jacqueline en Jolande. Sa nei Grou, Akkrum en Easterwierrum, mei mekoar 117 km.

Yn Akkrum droege woarst helle en karbonades. Wat ha we lekker iten! Mei túnbeane, parkes, reade biten en rys. Letter kwark nei.

De earste ribben

De earste 11 ribben fan de earste skonk sitte derop. Mei in mal wurdt de ôfstand mjitten, de rib fêst laske en mei in heakse hoeke kontroleard.

20130524_20025120130524_20041220130524_20210020130524_201933

As alles ôfkuolle is, komt Aaltsje ek even te sjen, of it wol goed is.

20130526_102113

Ljocht

Twa homeiepealen. Ien manlik en ien froulik. Fan Cortenstaal, dat it moat earst ruskje.

20130505_195302

Juster binne se te plak set, yn Reduzum, en justerjûne ha se foar it earst harren ljocht sjen litten.

20130521_225248 20130521_225214